Privatumo politika

Interneto svetainės privatumo politika

 

 

 • Bendrosios nuostatos

 

   1. Ši privatumo politika (toliau – Politika) reglamentuoja UAB “Alfa Steps”, įmonės kodas 304422087, buveinės adresas Jasinskio g. 14A, Vilnius (toliau – mes, Duomenų valdytojas), vykdomo asmens duomenų tvarkymo principus ir tvarką bei Duomenų valdytojo valdomos interneto svetainės https://alfasteps.com/ (toliau – Interneto svetainė) veikimo sąlygas.
   2. Mes siekiame užtikrinti, kad mūsų klientai, kandidatai į darbo vietas, Interneto svetainės lankytojai bei kiti asmenys, kurių asmens duomenis tvarkome, visiškai pasitikėtų mūsų paslaugomis bei būtų skaidriai informuoti apie tai, kaip mes tvarkome jų duomenis. Todėl labai svarbu, kad Jūs kaip Interneto svetainės lankytojas(-a) atidžiai susipažintumėte su šia Politika, kurioje Jūs rasite informaciją apie tai, kaip mes renkame ir naudojame (arba pageidaujame rinkti ir naudoti) Jūsų asmens duomenis.
   3. Duomenų valdytojas vadovaujasi šiais duomenų tvarkymo principais:
    1. Asmens duomenys turi būti duomenų subjekto atžvilgiu tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas);
    2. Asmens duomenys turi būti renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu; tolesnis duomenų tvarkymas archyvavimo tikslais viešojo intereso labui, mokslinių ar istorinių tyrimų tikslais arba statistiniais tikslais nėra laikomas nesuderinamu su pirminiais tikslais (tikslo apribojimo principas);
    3. Asmens duomenys turi būti adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas);
    4. Asmens duomenys turi būti tikslūs ir prireikus atnaujinami; turi būti imamasi visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys, kurie nėra tikslūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištrinami arba ištaisomi (tikslumo principas);
    5. Asmens duomenys turi būti laikomi tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi; asmens duomenis galima saugoti ilgesnius laikotarpius, jeigu asmens duomenys bus tvarkomi tik archyvavimo tikslais viešojo intereso labui, mokslinių ar istorinių tyrimų tikslais arba statistiniais tikslais, įgyvendinus atitinkamas technines ir organizacines priemones, reikalingas siekiant apsaugoti duomenų subjekto teises ir laisves (saugojimo trukmės apribojimo principas);
    6. Asmens duomenys turi būti tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas);
    7. Duomenų valdytojas yra atsakingas už tai, kad būtų laikomasi aukščiau nurodytų principų, ir turi sugebėti įrodyti, kad jų yra laikomasi (atskaitomybės principas).
   4. Ši Politika sudaryta vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, kitais Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais.

 

 • Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas

 

   1. Pateikdamas(-a) savo asmens duomenis, Jūs suteikiate mums teisę rinkti, kaupti, sisteminti, naudoti ir tvarkyti šioje Politikoje numatytais tikslais visus asmens duomenis, kuriuos tiesiogiai ar netiesiogiai pateikiate lankydamiesi Interneto svetainėje ir naudodamiesi mūsų paslaugomis.
   2. Jei nesutinkate su šia Politika ir joje aprašytu asmens duomenų tvarkymu, prašome nesilankyti Interneto svetainėje ir/ar nesinaudoti mūsų paslaugomis.
   3. Jūs esate atsakingas(-a), kad Jūsų pateikiami duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Žinomai neteisingų duomenų pateikimas yra laikomas Politikos pažeidimu. Jeigu pasikeičia pateikti duomenys, Jūs privalote nedelsdamas(-a) juos ištaisyti, o nesant galimybės tai padaryti, apie tai informuoti Duomenų valdytoją. Mes jokiomis aplinkybėmis nesame atsakingi už žalą, atsiradusią Jums ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, jog Jūs nurodėte neteisingus ir (ar) neišsamius asmens duomenis arba nesikreipėte dėl duomenų papildymo ir (ar) pakeitimo jiems pasikeitus.

 

 • Asmens duomenų tvarkymas personalo atrankos tikslu

 

   1. Tuo atveju, jei nuspręsite kreiptis į mus siekdami dalyvauti personalo atrankoje, mes atrankos į darbo vietas tikslais tvarkysime Jūsų kaip kandidato(-ės) pateiktus asmens duomenis.
   2. Teisiniai asmens duomenų tvarkymo pagrindai yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies a) punktas – Jūsų sutikimas, duotas Jums pateikiant savo duomenis;  b) punktas – tvarkymas siekiant imtis veiksmų Jūsų kaip kandidato(-ės) iniciatyva prieš sudarant sutartį.
   3. Atrankos į darbo vietą tikslais surinktus asmens duomenis mes tvarkome iki atrankos į darbo vietą pabaigos.
   4. Atrankos į darbo vietą tikslais surinktų asmens duomenų mes neperduodame tretiesiems asmenims, bet prie jų gali būti sudaryta prieiga IT aptarnavimo paslaugas teikiančioms įmonėms, veikiančioms kaip duomenų tvarkytojai.

 

 • Asmens duomenų tvarkymas elektroninės prekybos tikslu

 

   1. Elektroninės prekybos vykdymo tikslu mes tvarkome tokius klientų, įsigyjančių mūsų prekes ar paslaugas internetu (toliau – Pirkėjai), pateikiamus asmens duomenis:
    1. vardas;
    2. pavardė;
    3. el. pašto adresas;
    4. gyv. vieta (gatvė, namo numeris, miestas, apskritis, pašto kodas, valstybė );
    5. telefono numeris;
    6. pirkimo informacija (pirkiniai, pirkinių suma, pirkimo data);
    7. vartotojo prisijungimo vardas (jeigu nenaudojamas el. paštas).
   2. Teisiniais duomenų tvarkymo elektroninės prekybos vykdymo tikslu pagrindais yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies b) punktas (tvarkymas, reikalingas sutarties sudarymui bei vykdymui) ir c) punktas (tvarkymas reikalingas vykdyti mums kaip duomenų valdytojui taikomas teisines prievoles).
   3. Registracijos metu duomenys gaunami tiesiogiai, tačiau Pirkėjui atliekant apmokėjimą už internetu įsigytas prekes, tam tikri asmens duomenys gali būti gaunami ir/ar perduodami atsiskaitymo platformos valdytojui.
   4. Elektroninės prekybos vykdymo tikslu tvarkomus asmens duomenis mes saugome iki su Pirkėju sudarytos pirkimo sutarties įvykdymo.
   5. Prie šiuo tikslu tvarkomų asmens duomenų gali įgyti prieigą IT techninio aptarnavimo paslaugas teikiančios įmonės, veikiančios kaip duomenų tvarkytojai ir, atitinkamai, tvarkančios asmens duomenis ribota apimtimi išimtinai pagal mūsų nurodymus.
   6. Pirkėjų duomenys perduodami į trečiąsias valstybes tais atvejais, jei Pirkėjo nurodytas prekių pristatymo adresas yra už Europos Ekonominės Erdvės ribų.

 

 • Asmens duomenų tvarkymas paslaugų sutarties vykdymo tikslu

 

   1. Paslaugų sutarties vykdymo tikslu tvarkome tokius savo klientų asmens duomenis:
    1. vardas;
    2. pavardė;
    3. gimimo data;
    4. el. pašto adresas;
    5. gyv. vieta (gatvė, namo numeris, miestas, apskritis, pašto kodas, valstybė);
    6. identifikacinis numeris;
    7. telefono numeris;
    8. paslaugų užsakymo informacija (užsakytos paslaugos, paslaugų kaina, įsigijimo data);
    9. specialiųjų kategorijų asmens duomenys, susiję su sveikata (duomenys apie atraminio ir judamojo žmogaus aparato sutrikimus, skausmus, traumas, ligas, tokia apimtimi, kiek tai būtina kineziterapijos, sveikatinimo paslaugoms teikti).
   2. Tuo atveju, jei klientas nurodo kitą asmenį, kuriam būtų teikiama informacija, Duomenų valdytojas tvarko tokius šio asmens duomenis:
    1. vardas;
    2. pavardė;
    3. telefono numeris.
   3. Duomenys gaunami iš klientų.
   4. Teisiniais duomenų tvarkymo Duomenų valdytojo teikiamų paslaugų teikimo tikslais pagrindais yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies b) punktas (tvarkymas, reikalingas sutarties sudarymui bei vykdymui) ir c) punktas (tvarkymas reikalingas vykdyti Duomenų valdytojui taikomas teisines prievoles).
   5. Klientų duomenys apie sveikatą tvarkomi BDAR 9 straipsnio 2 dalies h) punkto (tvarkymas reikalingas sveikatos priežiūros paslaugų teikimui ar gydymui pagal sutartį) pagrindu.
   6. Paslaugų sutarties vykdymo tikslu asmens duomenis tvarkome iki paslaugų sutarties įvykdymo (pasibaigimo). Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo atveju duomenis saugome 15 metų  nuo tada, kai klientas nustojo lankytis pas mus (pagal LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymą 1999-11-29, Nr. 515).
   7. Prie šiuo tikslu tvarkomų asmens duomenų gali įgyti prieigą IT techninio aptarnavimo paslaugas teikiančios įmonės, veikiančios kaip duomenų tvarkytojai ir, atitinkamai, tvarkančios asmens duomenis ribota apimtimi išimtinai pagal mūsų nurodymus.

 

 • Asmens duomenų tvarkymas tiesioginės rinkodaros vykdymo tikslu

 

   1. Jei esate išreiškęs(-usi) savo sutikimą, mes Jums teikiame tai, kas gali būti apibūdinta kaip „tiesioginė rinkodara“ – el. paštu ir/ar telefonu Jums siunčiame naujienlaiškius ir specialius pasiūlymus.
   2. Teisiniu asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslu pagrindu yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies a) punktas (duotas sutikimas).
   3. Duomenų, tvarkomų tiesioginės rinkodaros tikslais, mes neteikiame tretiesiems asmenims, tačiau prie jų gali įgyti prieigą IT techninio aptarnavimo paslaugas teikiančios įmonės, veikiančios kaip duomenų tvarkytojai ir, atitinkamai, tvarkančios asmens duomenis ribota apimtimi išimtinai pagal mūsų nurodymus.
   4. Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti sutikimą dėl tiesioginės rinkodaros siuntimo, tai neturės poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui.
   5. Tiesioginės rinkodaros tikslais tvarkomus  asmens duomenis mes tvarkome 5 metus nuo sutikimo davimo.

 

 • Asmens duomenų saugojimo tvarka

 

   1. Tvarkydamas ir saugodamas asmens duomenis, Duomenų valdytojas įgyvendina organizacines ir technines priemones, skirtas užtikrinti asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.
   2. Mes taikome aukščiau nurodytus skirtingus asmens duomenų saugojimo terminus priklausomai nuo tikslo, kuriuo remiantis tvarkomi konkretūs Jūsų asmens duomenys. Išimtys iš nurodytų saugojimo terminų gali būti nustatomos tiek, kiek tokie nukrypimai nepažeidžia Jūsų kaip duomenų subjekto teisių, atitinka teisinius reikalavimus ir yra tinkamai dokumentuoti.
   3. Tuo atveju, jei tam tikri Jūsų asmens duomenys bus reikalingi siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus, juos mes saugosime tiek, kiek šie bus būtini tokiems tikslams pasiekti pagal teisminę, administracinę arba neteisminę procedūrą.
   4. Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad nors imamės visų adekvačių priemonių užtikrinti tvarkomų asmens duomenų saugumą, nė viena interneto svetainė, internetu atliekama operacija, kompiuterių tinklas, informacinė sistema, duomenų bazė ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs.

 

 • Informacija apie naudojamus slapukus

 

  1. Jums lankantis Interneto svetainėje, mes norime pateikti tokį turinį ir suteikti tokį funkcionalumą, kuris atitiktų Jūsų poreikius. Tam mes naudojame slapukus (angl. cookies). Slapukai yra mažos apimties tekstiniai failai, saugomi Jūsų naršyklėje ar įrenginyje (asmeniniame kompiuteryje, mobiliajame telefone ar planšetiniame kompiuteryje).
  2. Slapukų pagalba mes siekiame užtikrinti malonesnę patirtį asmenims, naršantiems Interneto svetainėje bei tobulinti pačią Interneto svetainę.
  3. Slapukus, naudojamus mūsų Interneto svetainėje, galima sugrupuoti į šiuos tipus:
   1. Svetainės veikimui būtini slapukai yra skirti tam, kad Interneto svetainė galėtų atlikti pagrindines funkcijas. Šie slapukai leidžia Jums naršyti svetainėje ir naudotis pageidaujamomis jos funkcijomis, pavyzdžiui, suteikia galimybę atlikti rezervacijas;
   2. Veiklos (analitiniai) slapukai renka anoniminę informaciją apie tai, kaip lankytojai naudoja svetainę. Pateikdami informacijos apie aplankytas sritis, svetainėje praleistą laiką ir bet kokias iškilusias problemas, pavyzdžiui, klaidos pranešimus, šie slapukai padeda mums suprasti, kaip lankytojai elgiasi svetainėje. Ši informacija padeda mums pagerinti Interneto svetainės veikimą;
   3. Funkciniai slapukai pagerina jūsų patirtį svetainėje;
   4. Trečiųjų šalių reklamos slapukai naudojami norint pasirinkti reklamavimą pagal tai, kas aktualu naudotojams, patobulinti ataskaitų apie kampanijos našumą teikimą ir nerodyti skelbimų, kuriuos naudotojas (-a) jau matė, prisiminti naujausias paieškas, ankstesnes sąveikas su reklamuotojo skelbimais ar paieškos rezultatais ir apsilankymus reklamuotojo svetainėje. Tai padeda trečiosioms šalims rodyti personalizuotas reklamas.
  4. Detali informacija apie naudojamus slapukus:
Slapuko pavadinimasDuomenų tvarkymo tikslasSukūrimo momentasGaliojimo laikasNaudojami duomenysPapildoma informacija
woocommerce_cart_hashInformacijos apie Lankytojo krepšelį Internetinėje parduotuvėje išsaugojimas.Įeinant į Interneto svetainęUnikalus Lankytojo krepšelio numerisUnikalus ID numerisinformacijos apie mūsų naudojamus „WooCommerce“ slapukus (anglų kalba); https://docs.woocommerce.com/document/woocommerce-cookies/
woocommerce_items_in_cartNustatymas, ar nurodyti prekių skaičių krepšelyje.Įeinant į Interneto svetainęŽymuo, ar yra prekių krepšelyjeLankytojo į krepšelį įdėtų prekių žymuo
wp_woocommerce_session_e10c63497f3b646c4449a32ead292fc0Slapukas, suteikiantis Lankytojui kodą, skirtą surasti jo krepšelio duomenis.Įeinant į Interneto svetainę48 valandosUnikalus Lankytojui suteiktas kodas
_fbpSlapukas naudojamas „Facebook“ reklamos tikslams.Įeinant į Interneto svetainę3 mėnesiaiUnikalus ID numerisDaugiau informacijos apie „Facebook“ naudojamus slapukus (anglų kalba); https://www.facebook.com/policies/cookies/
datrFacebook slapukai, skirti Interneto svetainėje esančio „Facebook“ įskiepio veikimui užtikrinti.Įeinant į Interneto svetainę2 metaiUnikalus ID numeris
frĮeinant į Interneto svetainę3 mėnesiaiUnikalus ID numeris
sbĮeinant į Interneto svetainę2 metaiUnikalus ID numeris
wdĮeinant į Interneto svetainę7 dienosNaršyklės lango dydis (pikseliais)
__cfduidAddToAny trečiosios šalies slapukas, skirtas galimybei pasidalinti svetainės turiniu.Įeinant į Interneto svetainę1 metaiUnikalus ID numeris

 

   1. Jūs galite ištrinti arba blokuoti slapukus pasirinkęs(-usi) atitinkamus nustatymus savo naršyklėje, leidžiančius atsisakyti visų ar dalies slapukų. Žinotina, kad naudojantis tokiais naršyklės nustatymais, kurie blokuoja slapukus (įskaitant būtinus slapukus), Jums gali iškilti problemų naudojantis visomis ar dalimi Interneto svetainės funkcijų.

 

 • Duomenų subjektų teisės

 

   1. Jūs kaip duomenų subjektas turite teisę bet kada, pateikęs(-usi) prašymą, susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, reikalauti sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant teisės aktų ir šios Politikos sąlygų, teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą.
   2. Jūs galite pasinaudoti savo turimomis teisėmis pateikdamas(-a) mums rašytinės formos prašymą el. paštu info@alfasteps.com, paštu adresu J. Jasinskio g. 14A-103, LT-01112 Vilnius, arba tiesiogiai atvykęs(-usi) nurodytu buveinės adresu.
   3. Duomenų valdytojas pateiks atsakymą ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos. Šis laikotarpis prireikus gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. Tokiu atveju mes per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo informuosime Jus apie tokį pratęsimą, kartu pateikdami vėlavimo priežastis.
   4. Jei nesate patenkintas(-a) mūsų atsakymu ar manote, kad tvarkome Jūsų asmens duomenis nesilaikydami teisinių reikalavimų, Jūs galite pateikti skundą Lietuvos Respublikos Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

 

 • Trečiųjų šalių atliekamas asmens duomenų tvarkymas

 

  1. Tam tikrais atvejais mes galime atskleisti Jūsų informaciją kitiems, nei aukščiau aprašyta, subjektams:
   1. Norėdami nepažeisti įstatymų arba reaguodami į privalomą teismo proceso reikalavimą (pvz., gavę teismo įpareigojimą pateikti duomenis);
   2. Norėdami patvirtinti savo veiksmų teisėtumą;
   3. Norėdami apsaugoti savo teises, turtą ar užtikrinti jų saugumą;
   4. Kitais atvejais su Jūsų sutikimu arba teisėtu Jūsų prašymu.
  2. Bet kokie Jūsų mums pateikti asmens duomenys teisės aktuose tiesiogiai numatytais atvejais gali būti perduoti kompetentingoms valdžios institucijoms.
  3. Mūsų paslaugos yra nuorodos tam tikruose internetiniuose puslapiuose, kuriuose gali būti talpinama ta pati informacija, kaip ir Interneto svetainėje, nes mes esame internetinių puslapių (socialinių tinklų) paskyrų valdytoju. Visgi, turite atkreipti dėmesį į tai, kad visą informaciją, kurią mums pateikiate socialinio tinklo priemonėmis (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ („Patinka) ir „Follow“ („Sekti“) naudojimą, bei kitą komunikaciją), kontroliuojame ne mes, o atitinkamo socialinio tinklo valdytojas.
  4. Interneto svetainėje pateikiamos nuorodos į mūsų paskyras socialiniuose tinkluose. Naudojantis trečiųjų šalių paslaugomis, pavyzdžiui, lankantis mūsų paskyroje „Facebook“ socialiniame tinkle, gali būti taikomos trečiųjų šalių sąlygos. Todėl naudojantis tokių trečiųjų šalių paslaugomis rekomenduojama susipažinti su jų taikomomis sąlygomis:
   1. Socialiniame tinkle „Facebook“ Duomenų politika pateikiama adresu https://www.facebook.com/policy.php;
   2. Socialiniame tinkle „Instagram“ Privatumo politika (anglų kalba) pateikiama adresu https://help.instagram.com/155833707900388
  5. Taip pat atkreipiame Jūsų dėmesį, kad Interneto svetainėje yra nuorodų į kitų asmenų, įmonių ar organizacijų interneto tinklalapius, ir kad mes nesame atsakingi už tokių interneto tinklalapių turinį ir/ar jų naudojamus privatumo politikos užtikrinimo metodus, todėl prieš pateikdamas(-a) kokią nors informaciją apie save kitame interneto tinklapyje turėtumėte susipažinti su atitinkamo interneto tinklalapio taisyklėmis, privatumo politika ir kita pateikiama informacija.

Baigiamosios nuostatos

  1. Su šia Politika susijusiems teisiniams santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
  2. Duomenų valdytojas turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Politiką.
  3. Ši Politika peržiūrima ir, esant reikalui, atnaujinama, ne rečiau kaip kartą per dvejus metus. Politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Interneto svetainėje dienos.
  4. Jei turite su asmens duomenų apsauga susijusių klausimų, maloniai prašome kreiptis el. paštu info@alfasteps.com, paštu adresu J. Jasinskio g. 14A-103, LT-01112 Vilnius, arba tiesiogiai atvykęs(-usi) nurodytu buveinės adresu.
  5. Politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Interneto svetainėje dienos.