UAB „ALFA STEPS“ TAISYKLĖS

UAB ALFASTEPS TAISYKLĖS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. UAB Alfasteps taisyklės („Taisyklės“) privalomos asmenims, kurie naudojasi UAB Alfasteps („Įstaiga“) paslaugomis.
1.2. Pradėti naudotis UAB Alfasteps paslaugomis leidžiama tik UAB Alfasteps klientui („Klientas“) atidžiai raštu susipažinus su Taisyklėmis ir pasirašius sutikimą dėl paslaugų teikimo.
1.3. Už nepilnamečius Klientus iki 16 metų pasirašo jų tėvai (globėjai), nuo 16 metų – kartu su tėvais (globėjais) pasirašo ir pats nepilnametis. Nepilnamečių Klientų tėvai (globėjai) patvirtina parašu faktą, kad nepilnamečio Kliento sveikatos būklė leidžia jam naudotis UAB Alfasteps paslaugomis, nepilnametis Klientas pilnai susipažino su Taisyklėmis, jų laikysis, taip pat užtikrina nepilnamečio Kliento UAB Alfasteps bei tretiesiems asmenims padarytos žalos atlyginimą LR teisės aktų nustatyta tvarka ir atsako už bet kokį jo sveikatos sutrikimą (tuo atveju, jeigu žala kilo ar sveikatos sutrikimą įtakojo klaidingi šiame punkte nustatyti tėvų (globėjų) patvirtinimai (netinkamas pareigų vykdymas) bei nepilnamečio Kliento elgesį Įstaigoje. Tėvai atsako už sukeltą žalą, išskyrus tuos atvejus, kai žala atsirado dėl UAB Alfasteps kaltės.
1.4. Nariai, norintys naudotis UAB Alfasteps paslaugomis, privalo sumokėti vienkartinį paslaugos mokestį arba įsigyti terminuotą abonementą („Abonementas“). Įsigydamas Abonementą Klientas turi pasirašyti sutartį.
1.5. Abonementų, Įstaigos teikiamų papildomų paslaugų kainas bei kitus UAB Alfasteps galiojančius mokesčius, kurie yra skelbiami Įstaigos interneto puslapyje http://alfasteps.com/, nustato UAB Alfasteps. Į Abonementą įeinančios Įstaigos paslaugos, kitos UAB Alfasteps teikiamos paslaugos yra nurodytos interneto puslapyje http://alfasteps.com/.
1.6. Įsigyti Abonementą ir pradėti grupines treniruotes galima tik pasinaudojus pradžios paslaugomis ir gavus UAB Alfasteps darbuotojų leidimą lankyti grupines treniruotes. Pradžios paslaugas sudaro kompleksinio atraminio ir judamojo aparato ištyrimo paslaugos arba individualių treniruočių paslaugos (mažiausiai 5 individualūs užsiėmimai), kurių rekomenduojamą skaičių nustato UAB Alfasteps darbuotojai („Pradžios paslaugos“).
1.7. Abonemento įsigijimo sutartyje galima susitarti dėl individualių Abonemento sąlygų: Abonemento galiojimo laiko ir kitų sąlygų. Abonementas įsigalioja nuo pirmo apsilankymo dienos arba kitu Taisyklėse ar Paslaugų teikimo sutartyje nustatytu laiku.
1.8. Klientai Abonementus arba vienkartinio apsilankymo bilietus gali įsigyti UAB Alfasteps administracijoje, internete adresu http://alfasteps.com/, Sportinn programoje. Klientai už Abonementus arba vienkartinio apsilankymo bilietus Įstaigoje gali atsiskaityti grynais pinigais, banko kortele, bankiniu pavedimu, dovanų kortele.
1.9. Atskira rašytinė sutartis dėl UAB Alfasteps paslaugų teikimo gali būti sudaroma su juridiniu asmeniu (dėl UAB Alfasteps paslaugų teikimo tokio juridinio asmens darbuotojams, atstovams ir pan.).
1.10. Klientai, norintys perrašyti Abonementą ar vienkartinį apsilankymo bilietą kitam asmeniui, tai gali padaryti UAB Alfasteps administracijoje parašę prašymą. Grupinių užsiėmimų perrašymas galimas tik kitam Klientui, kuris yra pasinaudojęs Pradžios paslaugomis ir yra gavęs Įstaigos darbuotojų leidimą lankyti grupinius užsiėmimus. Ši sąlyga negalioja, jeigu ketinama perrašyti vienkartinį apsilankymo bilietą Pradžios paslaugoms.
1.11. Klientai, norintys pakeisti įsigyto Abonemento rūšį, turi pateikti rašytinį prašymą dėl Abonemento pakeitimo UAB Alfasteps administracijoje.
1.12. Jeigu ko kita nenumato Paslaugų teikimo sutartis, Klientams, įsigijusiems Abonementus, sumokėti pinigai nėra grąžinami, išskyrus atvejus, kai Klientas dėl UAB Alfasteps kaltės negalėjo naudotis Įstaigos teikiamomis paslaugomis ir kitais teisės aktų nustatytais atvejais. Nesutikdami su šia sąlyga, Klientai gali teikti laisvos formos prašymą el.paštu info@alfasteps.com, paaiškindami, kodėl nori susigrąžinti sumokėtus pinigus.
1.13. Klientai (fiziniai asmenys), už kurių Abonementus sumokėjo jų darbdaviai (įmonės), neturi teisės patys reikalauti nutraukti Abonemento galiojimo ir už jį sumokėtų įmokų grąžinimo.
1.14. Visi ginčai su Klientais sprendžiami derybų keliu. Nesutarus, Klientas turi teisę kreiptis į ginčų neteisminio sprendimo instituciją – Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą, el. paštas tarnyba@vvtat.lt, tel.: +370 5 262 6751, Vilniaus g. 25 LT-01402 Vilnius arba užpildytį prašymo formą EGS platformoje https://ec.europa.eu/odr/. Nesutikus su tarnybos sprendimu, ginčas sprendžiamas teisme Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka pagal teisės aktuose nustatytą teismingumą.

II. ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA

2.1 Asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimas
2.1.1. UAB Alfasteps teikia sveikatinimo ir asmens sveikatos priežiūros paslaugas („Sveikatos priežiūros paslaugos“).
2.1.2. Šiame skyriuje nustatyta Asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tvarka („SP¬ tvarka“) be bendrųjų Įstaigos darbuotojų (atstovų), administracijos ir klientų tarpusavio santykių principų ir elgesio normų, reglamentuoja:
2.1.2.1. Asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiantį personalą, jo teises ir pareigas;
2.1.2.2. Klientų kreipimosi į Įstaigą tvarką;
2.1.2.3. Klientų ir kitų su Įstaiga susijusių asmenų teises ir pareigas;
2.1.2.4. Ginčų ir konfliktų tarp Įstaigos ir klientų bei kitų asmenų sprendimo tvarką;
2.1.2.5. Informacijos klientui ir jo artimiesiems apie jo sveikatos būklę teikimo tvarką;
2.1.2.6. Ambulatorinių kortelių ir kitų medicininių dokumentų nuorašų darymo, išdavimo klientui ar kitiems fiziniams ar juridiniams asmenims tvarką;
2.1.2.7. Įstaigos darbo laiką;
2.1.2.8. Darbų saugą reglamentuojančių įstatymų, kitų teisės aktų ir norminių dokumentų nuostatas.
2.1.3. SP tvarkos nuostatos taikomos tiek, kiek šių teisinių santykių nereglamentuoja kiti Lietuvos Respublikos teisės aktai.
2.1.4. SP tvarkoje vartojamos sąvokos:
2.1.4.1. Klientas – asmuo, kuris naudojasi UAB Alfasteps teikiamomis Asmens sveikatos priežiūros ir/ar sveikatinimo paslaugomis, nepaisant to ar jis sveikas, ar ligonis;
2.1.4.2. Nepilnametis klientas – klientas iki 16 metų;
2.1.4.3. Kliento atstovas – atstovas pagal įstatymą (tėvai, įtėviai, globėjai, rūpintojai) ar atstovas pagal pavedimą. Atstovą pagal pavedimą pasirenka Klientas (pavedimas įforminamas LR įstatymų nustatyta tvarka);
2.1.4.4. SP darbuotojas – Įstaigos darbuotojas (atstovas), teikiantis Amens sveikatos priežiūros paslaugas, nepriklausomai nuo teisinių santykių su Įstaiga.
2.1.5. Su UAB Alfasteps taisyklėmis pasirašytinai supažindinami Įstaigos darbuotojai (atstovai) ir Klientai prieš sveikatos priežiūros paslaugų teikimą. Taisyklės taip pat paskelbiamos internetiniame Įstaigos puslapyje ir iškabinama Įstaigos skelbimų lentoje arba padedama Klientams prieinamoje vietoje, kad su taisyklėmis galėtų susipažinti visi Įstaigos lankytojai ir Klientai
2.1.6. SP tvarkos reikalavimai yra privalomi visiems Įstaigos darbuotojams ir Įstaigos klientams. Klausimus ir ginčus, susijusius su SP tvarkos pažeidimu sprendžia Įstaigos direktorius.
2.1.7. SP tvarka parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro išleistais teisės aktais ir kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais.

2.2. Sveikatos priežiūros paslaugas teikiantis personalas
2.2.1. Įstaigos direktorius reikalauja, kad SP darbuotojas prieš šių Sveikatos priežiūros paslaugų teikimą pateiktų, teisės aktuose numatytus būtinus dokumentus (asmens tapatybės dokumentą, išsimokslinimą arba profesinį pasirengimą, sveikatos būklę liudijantį dokumentą ir kt.).
2.2.2. SP darbuotojai pasirašytinai supažindinami su UAB Alfasteps taisyklėmis ir SP tvarka, kitais jų darbą (Sveikatos priežiūros paslaugų teikimą) reglamentuojančiais vidaus teisės aktais.
2.2.3. SP darbuotojai, kuriems tai privalu pagal norminius aktus, turi pasitikrinti sveikatą, išklausyti įvadinį instruktavimą, kitus būtinus instruktavimus, susipažinti su Įstaigos vidaus teisės aktais, pareiginiais nuostatais, kvalifikaciniais reikalavimais, darbų saugos ir sveikatos ir (ar) gaisrinės saugos instrukcijomis bei taisyklėmis.
2.2.4. Įstaigos direktorius neturi teisės priimti Sveikatos priežiūros paslaugoms teikti asmenų, neturinčių specialaus išsimokslinimo, licencijos Sveikatos priežiūros paslaugoms teikti (medicininei veiklai) (jei ji reikalinga), taip pat asmenų, kurių sveikatos būklė netinka darbui asmens sveikatos priežiūros įstaigoje.
2.2.5. SP darbuotojų atestavimas atliekamas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka.
2.3. SP darbuotojų pareigos ir elgesio normos
2.3.1. SP darbuotojai ir Klientai savo santykius privalo grįsti geranoriškumo, savitarpio supratimo ir tolerancijos principais, palaikyti tarpusavyje dalykiškus santykius.
2.3.2. SP darbuotojai, be kitų Įstaigoje taikomų vidaus teisės aktuose nustatytų pareigų, privalo:
2.3.2.1. Suteikti medicinos pagalbą Klientams;
2.3.2.2. Padėti Klientams išsaugoti sveikatą ir funkcines galimybes;
2.3.2.3. Mokyti ir patarti Klientams, kaip saugoti sveikatą;
2.3.2.4. Padėti Klientams suprasti ir įvertinti savo fizinius duomenis (galimybes);
2.3.2.5. Stengtis kaip įmanoma padėti Klientams;
2.3.2.6. Nesuteikti Klientams papildomo skausmo;
2.3.2.7. Neįžeisti Klientų orumo, gerbti individualiąsias vertybes ir įpročius;
2.3.2.8. Užtikrinti Klientams saugumo jausmą;
2.3.2.9. Laikyti Klientų asmeninę informaciją paslaptyje, neskleisti žinių apie Kliento ligą, jo būklę, diagnozę, (išskyrus įstatymuose numatytus atvejus), neaptarinėti Kliento būklės, girdint pašaliniams asmenims;
2.3.2.10. Neteikti pirmumo kai kuriems Klientams dėl subjektyvių priežasčių.

2.4. Klientų bei kitų asmenų kreipimosi į Įstaigą tvarka
2.4.1. Klientai į Įstaigą kreipiasi laisvu savo apsisprendimu. Klientai priimami be siuntimų.
2.4.2. Norėdami gauti informaciją apie Įstaigoje teikiamas Sveikatos priežiūros paslaugas, jų kainas ir galimybes jomis pasinaudoti interesantai gali žodžiu arba raštu kreiptis į Įstaigos administraciją.
2.4.3. Klientai gali kreiptis dėl konsultacijų, profilaktinių, diagnostinių ir gydymo procedūrų, kurias teikti Įstaigą įgalioja išduota Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos asmens sveikatos priežiūros licencija.
2.4.4. Visi besikreipiantys į Įstaigą, atvykdami pirmą kartą sveikatos patikrinimui, atsineša asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Besikreipiantys asmenys taip pat gali atsinešti savo asmens sveikatos istoriją (F Nr. 025 a) arba gydytojo pažymą apie persirgtas ligas ir sveikatos būklę.
2.4.5. Jeigu besikreipiantis asmuo kreipiasi ne pagal Įstaigos veiklos sritį arba jei Įstaigos SP darbuotojai nustato, kad šiam asmeniui yra reikalinga sveikatos priežiūra, viršijanti Įstaigos veiklos apimtis ir/arba Įstaigoje dirbančių specialistų kompetenciją, asmeniui paaiškinama kur kreiptis dėl sveikatos problemų sprendimo.
2.4.6. Kiekvienam į SP darbuotoją besikreipiančiam asmeniui yra užvedama paciento ambulatorinė kortelė (F Nr. 025a), apie jo kreipimąsi pažymima kompiuterinės laikmenos pacientų registracijos žurnale.
2.4.7. Už Sveikatos priežiūros paslaugas, kurios suteikiamos Įstaigoje, apmoka patys Klientai.
2.5. Klientų teisės ir pareigos
2.5.1. Klientų teisės:
2.5.1.1. Kiekvienam Klientui turi būti suteikta kokybiška sveikatos priežiūros paslauga;
2.5.1.2. Visi Klientai turi lygias teises į sveikatos priežiūrą Įstaigoje nepriklausomai nuo jų lyties, amžiaus, rasės, pilietybės, tautybės, kalbos, socialinės padėties, tikėjimo, seksualinės orientacijos, neįgalumo ar kokių nors kitų įstatymais nepagrįstų aplinkybių;
2.5.1.3. Kiekvienas Klientas turi teisę į savo garbės ir orumo nežeminančias sąlygas ir Įstaigos personalo pagarbų elgesį;
2.5.1.4. Kiekviena intervencija į Kliento sveikatą, įskaitant tyrimus, turi būti atliekama laikantis atitinkamų profesinių pareigų ir standartų;
2.5.1.5. Klientas turi teisę gauti informaciją apie Įstaigoje teikiamas Sveikatos priežiūros paslaugas, jų kainas bei galimybes jomis pasinaudoti;
2.5.1.6. Klientas supažindinamas su Įstaigos SP tvarkoje nustatytomis Kliento teisėmis ir pareigomis;
2.5.1.7. Klientas supažindinamas su jį aptarnaujančiu specialistu pasakant jo vardą, pavardę, pareigas ir kvalifikaciją;
2.5.1.8. Klientai gydomi arba jiems teikiama kita sveikatos priežiūra tik kai yra gautas tinkamas jų sutikimas. Nepilnamečiai klientai gydomi, kai yra jų atstovų tinkamas sutikimas;
2.5.1.9. Klientas turi teisę sužinoti kito specialisto nuomonę apie savo sveikatos būklę ir siūlomą gydymą;
2.5.1.10. Klientas turi teisę į informaciją apie savo sveikatos būklę, ligos diagnozę, medicininio tyrimo duomenis, gydymo metodus ir gydymo prognozę. Informuodamas apie gydymą specialistas turi paaiškinti Klientui gydymo eigą, galimus gydymo rezultatus, galimus alternatyvius gydymo metodus ir kitas aplinkybes, kurios gali turėti įtakos Kliento apsisprendimui sutikti arba ne su siūlomu gydymu, taip pat pasekmes atsisakius gydymo. Informacija Klientui turi būti pateikta atsižvelgiant į jo amžių ir sveikatos būklę, jam suprantama forma, paaiškinant specialius terminus;
2.5.1.11. Kai laikantis sveikatos priežiūros normų Įstaigoje yra galimybė rinktis diagnostikos ir gydymo metodikas, Klientas supažindinamas su šių metodikų ypatybėmis ir jam suteikiama pasirinkimo galimybė;
2.5.1.12. Klientų privatus gyvenimas yra neliečiamas. Informacija apie Klientų gyvenimo faktus gali būti renkama Klientų sutikimu ir tik tuo atveju, jei tai yra būtina diagnozuoti ligą, gydyti;
2.5.1.13. Kliento pageidavimu turi būti pateikta Kliento sveikatos stebėjimo, ambulatorinė kortelė, išskyrus atvejus, kai tai iš esmės gali pakenkti Kliento sveikatai ar sukelti pavojų jo gyvybei. Tokiais atvejais apie informacijos teikimo ribojimus SP darbuotojas pažymi ligos istorijoje;
2.5.1.14. Pateikus asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, Klientui pageidaujant raštu ar žodžiu, Kliento lėšomis Įstaiga padaro ir išduoda medicinos dokumentų kopijas (F Nr.025/a ar kt) taip pat išduoda diagnozės ir gydymo aprašymus. Ši teisė gali būti ribojama tik Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka;
2.5.1.15. Medicininių dokumentų kopijos Klientui padaromos per 3 darbo dienas nuo Kliento kreipimosi žodžiu ar raštu į Įstaigą dienos;
2.5.1.16. Diagnozės ir gydymo aprašymo paslauga suteikiama per 10 darbo dienų;
2.5.1.17. Jei įstaiga neturi prašomos rašytinės informacijos (neturi medicinos dokumentų apie pacientą ir jam suteiktas paslaugas), ji apie tai informuoja pareiškėją raštu ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo pateikti informaciją gavimo dienos;
2.5.1.18. SP darbuotojas pagal savo kompetenciją privalo paaiškinti Klientui įrašų medicinos dokumentuose prasmę. Jeigu Kliento reikalavimas yra pagrįstas, sveikatos priežiūros specialistas per 15 darbo dienų privalo ištaisyti, užbaigti, panaikinti ir (ar) pakeisti netikslius, neišsamius, dviprasmiškus duomenis arba duomenis, nesusijusius su diagnoze, gydymu ar kt. Iškilusį ginčą tarp SP darbuotojo ir Kliento sprendžia Įstaigos direktorius.
2.5.2. Kliento sutikimas:
2.5.2.1. Klientui nuo 16 metų Sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos tik kai yra jo ir jo atstovų sutikimas;
2.5.2.2. Nepilnamečiam klientui iki 16 metų sveikatos priežiūra teikiama tik su jo atstovų sutikimu;
2.5.2.3. Laikoma, kad savanoriškai į Įstaigą atvykęs Klientas yra informuotas (susipažinęs su SP tvarka) ir sutinka, kad SP darbuotojas jį apžiūrėtų, įvertintų jo sveikatos būklę, paskirtų ir atliktų būtinas tyrimų ir gydymo procedūras, jeigu yra raštu patvirtinęs susipažinimą su šia SP tvarka.
2.5.3. Kliento privataus gyvenimo neliečiamumas:
2.5.3.1. Klientų privatus gyvenimas yra neliečiamas. Informacija apie Klientų gyvenimo faktus gali būti renkama Klientų sutikimu ir tik tuo atveju, jei tai yra būtina diagnozuoti ligą, gydyti;
2.5.3.2. Duomenys apie Kliento kreipimąsi į Įstaigą, jo sveikatos būklę, jam taikytas diagnostikos, gydymo bei slaugos priemones įrašomi į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos nustatytos formos ir rūšių klientų medicinos dokumentus. Nustatant šių dokumentų formą, turinį ir naudojimo tvarką, turi būti užtikrinama Kliento privataus gyvenimo apsauga;
2.5.3.3. Užtikrinant Kliento teisę į privataus gyvenimo neliečiamumą, turi būti vadovaujamasi nuostata, kad Kliento interesai ir gerovė yra svarbesni už visuomenės interesus. Šios nuostatos taikymas gali būti ribojamas įstatymų nustatytais atvejais, kai tai būtina visuomenės saugumo, nusikalstamumo prevencijos, visuomenės sveikatos arba kitų žmonių teisių ir laisvių apsaugai.
2.5.4. Klientų pareigos:
2.5.4.1. Klientas privalo bendradarbiauti su Įstaiga ir SP darbuotojais, sąžiningai naudotis savo teisėmis;
2.5.4.2. Laikytis viešosios tvarkos: netrukdyti SP darbuotojams vykdyti savo pareigų, netriukšmauti, negadinti Įstaigos turto ir t.t;
2.5.4.3. Klientas privalo turėti su savimi reikiamus dokumentus;
2.5.4.4. Atvykti į priėmimą pas SP darbuotoją blaiviam, neapsvaigusiam nuo toksinių ir narkotinių medžiagų;
2.5.4.5. Klientas privalo pagarbiai ir deramai elgtis su visu Įstaigos personalu, SP darbuotojais ir kitais Klientais;
2.5.4.6. Pasirašytinai susipažinti su jam pateikta UAB Alfasteps taisyklėmis, kitais Įstaigos nustatytais dokumentais ir vykdyti juose nurodytas pareigas;
2.5.4.7. Atvirai ir smulkiai papasakoti SP darbuotojui apie savo negalavimus, persirgtas ligas, vartojamus ir vartotus vaistus, genetinį paveldimumą, sportinę veiklą;
2.5.4.8. Klientai, turintys sveikatos sutrikimų, kurie gali kelti pavojų patiems Klientams ar kitų klientų sveikatai ir/arba gyvybei, privalo apie šiuos sutrikimus informuoti UAB Alfasteps, prieš pradedant naudotis Įstaigos paslaugomis. Tuo atveju, jeigu Klientas nežino ar turimi sveikatos sutrikimai Įstaigos paslaugų teikimo metu gali kelti pavojų patiems Klientams ar kitų Klientų sveikatai ir/arba gyvybei, preziumuojama, kad tokie sutrikimai gali kelti pavojų ir apie juos privaloma informuoti.
2.5.4.9. Kilus įtarimų dėl netinkamos Kliento sveikatos būklės, UAB Alfasteps darbuotojui paprašius, Klientas privalo nutraukti treniruotę ir pasikonsultuoti su gydytoju bei pateikti sportuoti leidžiančią sveikatos pažymą.
2.5.4.10. Bendradarbiauti su SP darbuotoju, vykdyti jo paskyrimus ir rekomendacijas ir elgtis taip, kad netinkami veiksmai neužtęstų ligos ar negalavimų. Informuoti SP darbuotojus apie nukrypimus nuo paskyrimų ar nustatyto režimo;
2.5.4.11. Rūpintis savo sveikata;
2.5.4.12. Klientui, kuris pažeidžia savo pareigas, tuo sukeldamas grėsmę savo ir kitų Klientų sveikatai ir gyvybei arba trukdo jiems gauti kokybiškas Sveikatos priežiūros paslaugas, Sveikatos priežiūros paslaugų teikimas gali būti nutrauktas, išskyrus atvejus, jei grėstų pavojus Kliento sveikatai;
2.5.4.13. Nelaimingo atsitikimo atveju, galintys padėti Klientai turi dėti visas pastangas pagalbai suteikti, o įvykio liudininkai suteikti visą reikalingą informaciją aptarnaujančiam personalui bei gydytojams ar teisėsaugos institucijoms;
2.5.4.14. Nedelsiant informuoti UAB Alfasteps darbuotojus apie savo ar kitų Klientų sveikatos pablogėjimą ar traumą, patirtą naudojantis UAB Alfasteps paslaugomis;
2.5.4.15. Nedelsiant informuoti UAB Alfasteps darbuotojus apie pastebėtus įrangos gedimus, nesinaudoti laikinai sugedusia įranga;
2.5.4.16. Atlyginti UAB Alfasteps materialinę žalą (dėl sugadintos įrangos, inventoriaus ar pan.), patirtą dėl Kliento kaltės ar su juo atvykusių nepilnamečių kaltės pagal UAB Alfasteps pateiktą nuostolių įvertinimo aktą. Klientas privalo atlyginti Įstaigai padarytą žalą ne vėliau kaip per 3 (tris) kalendorines dienas nuo nuostolių įvertinimo akto pateikimo už žalos padarymą atsakingam Klientui pateikimo dienos, išskyrus atvejus jeigu UAB Alfasteps administracijos sutikimu su Klientu buvo nustatytas kitoks žalos atlyginimo terminas;
2.5.4.17. Klientas privalo Įstaigos nustatyta tvarka ir terminais apmokėti už suteiktas paslaugas.

 

2.6. Ginčų ir konfliktų tarp Įstaigos ir Kliento sprendimo tvarka
2.6.1. Tarp Įstaigos ir Kliento iškylantys ginčai ar pretenzijos pirmiausia sprendžiami geranoriškai, derybų būdu, tačiau ne ilgiau kaip 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo Kliento skundo (pretenzijos) gavimo dienos.
2.6.2. Manydamas, kad yra pažeistos jo, kaip kliento, teisės, Klientas (jo atstovas) turi teisę raštu pateikti skundą Įstaigos direktoriui.
2.6.3. Įstaigos direktorius pareiškimus, skundus ir pasiūlymus privalo išnagrinėti objektyviai, analizuoti ir apibendrinti juose pareikštas kritines pastabas, šalinti priežastis ir sąlygas, dėl kurių pažeidžiamos Kliento teisės.
2.6.4. Nagrinėjami tie skundai, kurie yra Kliento (jo atstovo, pateikus atstovavimą liudijantį dokumentą) pasirašyti, nurodytas jo vardas ir pavardė, faktinė gyvenamoji vieta ir duomenys ryšiui palaikyti, išdėstyta skundo esmė.
2.6.5. Klientas turi teisę pareikšti skundą per vienerius metus, kai sužino, kad jo teisės buvo pažeistos, bet ne vėliau kaip per trejus metus nuo teisių pažeidimo dienos.
2.6.6. Įstaiga Kliento skundą privalo išnagrinėti ir raštu pranešti Klientui nagrinėjimo rezultatus ne vėliau kaip per 20 darbo dienų.
2.6.7. Neišsprendus ginčo aukščiau nustatyta tvarka (derybų būdu), ginčas ar pretenzijos sprendžiamos mediacijos būdu (savanoriškasis šalių taikinimas). Mediacijos būdu ginčo neišsprendus per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų ginčas ar pretenzijos galutinai išsprendžiamos Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka. Neišsprendus ginčo mediacijos būdu, Klientas (jo atstovas) gali kreiptis į teismą arba į valstybės institucijas, kurios pagal Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymą kontroliuoja sveikatos priežiūros paslaugų teikėjus.
2.6.8. Žalos atlyginimo sąlygas ir tvarką nustato LR civilinis kodeksas, Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas, Draudimo įstatymas, LR sveikatos apsaugos ministerijos patvirtinti teisės aktai bei kiti teisės aktai.
2.7. Informacijos Klientui ir jo artimiesiems apie jo sveikatos būklę teikimo tvarka
2.7.1. Visa informacija apie Kliento sveikatos būklę, diagnozę, prognozes ir gydymą, taip pat visa kita asmeninio pobūdžio informacija apie Klientą yra konfidenciali.
2.7.2. Konfidenciali informacija gali būti suteikiama kitiems asmenims tik turint rašytinį Kliento sutikimą, kuriame yra nurodytas tokios informacijos suteikimo pagrindas ir naudojimo tikslai, išskyrus atvejus, kai Klientas medicinos dokumentuose yra pasirašytinai nurodęs, koks konkretus asmuo turi teisę gauti tokią informaciją, taip pat tokios informacijos teikimo mastą ir terminus. Klientas turi teisę nurodyti asmenis, kuriems konfidenciali informacija negali būti teikiama.
2.7.3. Kai Klientas laikomas negalinčiu protingai vertinti savo interesų ir nėra jo sutikimo, konfidenciali informacija gali būti suteikiama Kliento atstovui, sutuoktiniui (partneriui), tėvams (įtėviams) ar pilnamečiams vaikams tiek, kiek tai būtina Kliento interesams apsaugoti.
2.7.4. Sutikimas nėra būtinas, kai informacija teikiama asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems konsultuojant ir gydant Klientus tai pat institucijoms, kurioms Lietuvos Respublikos įstatymai suteikia teisę kontroliuoti sveikatos priežiūros veiklą.
2.7.5. Reikalavimai dėl informacijos konfidencialumo netaikomi kai susipažinti su informacija kreipiasi teismas ar kitos valstybinės institucijos, kurioms teisę susipažinti su konfidencialia informacija suteikia Lietuvos Respublikos įstatymai. Visais atvejais konfidencialios informacijos suteikimas turi atitikti protingumo, sąžiningumo ir Kliento teisių apsaugos ir interesų prioriteto principus.
2.7.6. Informaciją apie sveikatos būklę nustatyta tvarka teikia procedūrą atliekantis Įstaigos specialistas.
2.7.7. Už neteisėtą konfidencialios informacijos apie Klientą rinkimą ir naudojimą atsakoma teisės aktų nustatyta tvarka.
2.7.8. Informacija Klientui (jo atstovui) apie jo sveikatos būklę medicininių tyrimų duomenis, gydymo metodus teikiama suprantama forma paaiškinant specialius medicinos terminus.
2.8. Įstaigos darbo laikas
2.8.1. UAB Alfasteps darbo laikas yra nurodomas internetinėje svetainėje http://alfasteps.com/ taip pat ši informacija skelbiama prie Įstaigos įėjimo durų. Dėl verslo organizavimo pasikeitimų ar kitų svarbių priežasčių, UAB Alfasteps turi teisę keisti Įstaigos darbo laiką, iš anksto, ne vėliau kaip prieš 3 (tris) kalendorines dienas, iškabindamas atitinkamus skelbimus matomoje vietoje bei internetinėje svetainėje http://alfasteps.com/.
2.8.2. UAB Alfasteps užsiėmimai yra teikiami pagal numatytą tvarkaraštį, kuris yra nurodomas internetinėje svetainėje http://alfasteps.com/ Įstaigos paslaugos gali būti teikiamos ir kitose patalpose, kuriose pagal teisės aktų reikalavimus galima teikti sporto, sveikatingumo ir/ar sveikatos priežiūros paslaugos. Apie UAB Alfasteps paslaugų teikimą kitose patalpos Klientai informuojami internetinėje svetainėje http://alfasteps.com/, Įstaigos administracijoje ir/ar individualiai patvariąja laikmena.
2.8.3. Pavėlavus ilgiau nei 10 min. į užsiėmimą, kineziterapeutai turi teisę neįleisti Kliento į vykstantį užsiėmimą.
2.9. Atsakomybė už asmeninius daiktus
2.9.1. Asmeninius daiktus Klientai palieka rakinamose spintelėse persirengimo kambariuose. Įstaiga neatsako už Klientų asmeninių daiktų dingimą, praradimą ar sugadinimą. Klientams rekomenduojama į Įstaigą nesinešti brangių ir vertingų daiktų.
2.9.2. Klientai privalo išeidami iš UAB Alfasteps palikti atrakintą spintelę, saugoti raktus nuo persirengimo spintelės, kuriuos privalo grąžinti prieš išeidami iš Įstaigos. Vienkartinis mokestis už pamestą/sugadintą raktą – 15 €. Neatsiskaičius už pamestus/sugadintus daiktus, Kliento Abonementas stabdomas (apribojamas paslaugų teikimas) iki galutinio atsiskaitymo už pamestus/sugadintus daiktus.
2.10. Darbų saugą reglamentuojančių įstatymų, kitų teisės aktų ir norminių dokumentų nuostatos
2.10.1. Už saugaus darbo Įstaigoje užtikrinimą atsakingas Įstaigos direktorius.
2.10.2. Už saugos normatyvinių dokumentų laikymąsi atsakingi įgalioti Įstaigos darbuotojai.
2.10.3. Darbų saugai užtikrinti Įstaigoje vadovaujamasi Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu ir visais kitais su darbų sauga ir darbuotojų sveikata susijusiais įstatymais, darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijomis

III. DOVANŲ KUPONŲ NAUDOJIMO TAISYKLĖS

3.11. Dovanų kupono galiojimo pabaigos data yra nurodyta ant dovanų kupono;

3.12. Jei paslaugų ar pirkinių suma viršija dovanų kupono sumą, skirtumą reikia primokėti;

3.13. Jei dovanų kuponas yra sugadintas, suteptas, suplėšytas ar kitaip pažeistas ir dėl to nėra galimybės identifikuoti dovanų kupono numerio, jis negali būti naudojamas;

3.14. Dovanų kuponas į pinigus ar kitą dovanų kuponą nėra keičiamas;

3.15. Įsigyjant dovanų kuponą PVM sąskaita-faktūra nėra išrašoma;

3.16. UAB Alfasteps pasilieka teisę keisti šias dovanų kuponų naudojimo taisykles.

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
4.11. Taisyklės įsigalioja nuo jų patvirtinimo Įstaigos direktoriaus įsakymu dienos. Taisyklės skelbiamos interneto svetainėje http://alfasteps.com/.
4.12. Taisyklės keičiamos Įstaigos direktoriaus įsakymu, esant verslo organizavimo pasikeitimams ar kitoms objektyvioms priežastims. Apie Taisyklių pasikeitimus, galinčius turėti įtakos sutartinių įsipareigojimų vykdymui, Klientai informuojami internetinėje svetainėje http://alfasteps.com/, UAB Alfasteps administracijoje bei asmeniškai Kliento nurodytu el. Paštu prieš 30 dienų iki Taisyklių pasikeitimų įsigaliojimo. Klientai, nesutikdami su Taisyklių pakeitimais, turi teisę nutraukti Sutartį, proporcingai atsiskaitydami už suteiktas Paslaugas.