UAB „ALFA STEPS“ TAISYKLĖS

 

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 • Sporto klubo ALFA STEPS taisyklės („Taisyklės“) privalomos asmenims, kurie naudojasi ALFA STEPS Sporto klubo (Sporto klubas“ ar „Įstaiga“) paslaugomis.
 • Taisyklės skirstomos į dvi dalis, pagal Sporto klubo teikiamų paslaugų pobūdį: i) bendrąsias paslaugų teikimo taisykles, taikomas visoms Sporto klubo paslaugoms (I-II skyrius); ii) sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tvarką, taikytiną tik sveikatos priežiūros paslaugų teikimui (III skyrius, toliau „SP tvarka“). SP tvarka yra sudėtinė Taisyklių dalis, todėl sveikatos priežiūros paslaugų teikimui taikomos ir Taisyklių I-II skyriaus nuostatos.
 • Pradėti naudotis Sporto klubo paslaugomis leidžiama tik Sporto klubo nariui („Narys“) atidžiai raštu susipažinus su Taisyklėmis ir pasirašius sutikimą dėl paslaugų teikimo.
 • Už nepilnamečius Narius iki 16 metų pasirašo jų tėvai (globėjai), nuo 16 metų – kartu su tėvais (globėjais) pasirašo ir pats nepilnametis. Nepilnamečių Narių tėvai (globėjai) patvirtina parašu faktą, kad nepilnamečio Nario sveikatos būklė leidžia jam naudotis Sporto klubo paslaugomis, nepilnametis Narys pilnai susipažino su Taisyklėmis, jų laikysis, taip pat užtikrina nepilnamečio Nario Sporto klubui bei tretiesiems asmenims padarytos žalos atlyginimą LR teisės aktų nustatyta tvarka ir atsako už bet kokį jo sveikatos sutrikimą (tuo atveju, jeigu žala kilo ar sveikatos sutrikimą įtakojo klaidingi šiame punkte nustatyti tėvų (globėjų) patvirtinimai (netinkamas pareigų vykdymas) bei nepilnamečio Nario elgesį Sporto klube. Nepilnamečiai Nariai iki 16 metų amžiaus gali lankytis Sporto klubo patalpose tik prižiūrimi juos lydinčių suaugusiųjų (pvz. tėvų (globėjų)).

 

BENDROSIOS PASLAUGŲ TEIKIMO TAISYKLĖS

 • ALFA STEPS paslaugų teikimo tvarka
 • Nariai, norintys naudotis Sporto klubo paslaugomis, privalo sumokėti vienkartinį paslaugos mokestį arba įsigyti abonementą („Abonementas“). Įsigydamas Abonementą Narys turi pasirašyti narystės sutartį.
 • Abonementų, Sporto klubo teikiamų papildomų paslaugų kainas bei kitus Sporto klube galiojančius mokesčius, kurie yra skelbiami Sporto klubo interneto puslapyje http://alfasteps.com/, nustato Sporto klubas. Į Abonementą įeinančios Sporto klubo paslaugos, kitos Sporto klubo teikiamos paslaugos yra nurodytos interneto puslapyje http://alfasteps.com/.
 • Įsigyti Abonementą ir pradėti grupines treniruotes galima tik pasinaudojus pradžios paslaugomis ir gavus Sporto klubo darbuotojų leidimą lankyti grupines treniruotes. Pradžios paslaugas sudaro kompleksinio atraminio ir judamojo aparato ištyrimo paslaugos, po kurių sudaroma individuali treniruočių programa, bei individualių treniruočių paslaugos, kurių rekomenduojamą skaičių nustato Sporto klubo darbuotojai („Pradžios paslaugos“).
 • Abonementų rūšys skirstomos pagal tai, kiek sporto minučių, individualių treniruočių, masažų ar fizioterapijos procedūrų Narys ketina pirkti. Sporto minučių abonementai turi galiojimo laiką.
 • Sporto klubo narystės sutartyje galima susitarti dėl individualių Abonemento sąlygų: individualaus apsilankymų skaičiaus per savaitę, kito Abonemento galiojimo laiko ir kitų sąlygų. Abonementas įsigalioja nuo pirmo apsilankymo dienos arba kitu Taisyklėse ar Sporto klubo narystės sutartyje nustatytu laiku.
 • Narys privalo su Sporto klubu raštu iš anksto suderinti apsilankymo laiką. Sporto klubas neprisiima atsakomybės, jeigu dėl užimtumo, nėra galimybės pasiūlyti Nariui tinkančio laiko, tačiau Sporto klubas įsipareigoja Nariui pateikti ne mažiau 2 (dviejų) pasiūlymų dėl konkretaus apsilankymo laiko. Nariui iš anksto nepranešus ir neatvykus sutartu laiku, apsilankymai nurašomi ir į kitą savaitę neperkeliami. Detali apsilankymo atšaukimo tvarka nurodoma internetinėje svetainėje http://alfasteps.com/.
 • Nariai Abonementus arba vienkartinio apsilankymo bilietus gali įsigyti Sporto klubo administracijoje ar internete adresu http://alfasteps.com/. Nariai už Abonementus arba vienkartinio apsilankymo bilietus Sporto klube gali atsiskaityti grynais pinigais, banko kortele, bankiniu pavedimu arba sudarant susieto vartojimo kredito sutartį.
 • Narystės taip pat išduodamos Nariams atskiros rašytinės sutarties pagrindu. Atskira rašytinė sutartis dėl Sporto klubo paslaugų teikimo sudaroma su juridiniu asmeniu (dėl Sporto klubo paslaugų teikimo tokio juridinio asmens darbuotojams, atstovams ir pan.).
 • Nariui įsigijusiam sporto minučių abonementą, (t.y. pasirašiusiam Sutartį ir sumokėjusiam Sutarties specialiojoje dalyje numatytą paslaugų kainą už atitinkamą Abonemento rūšį) yra suteikiamas asmeninis unikalus raidžių ir skaitmenų kodas, kurio pagalba Sporto klubo techninė įranga identifikuoja Narį, o Narys su šiuo kodu Sporto klube įgyja teise naudotis Sporto klubo grupinių treniruočių paslaugomis. Nariai užregistruojami Sporto klubo narių duomenų bazėje. Nario asmeniniai ir kontaktiniai duomenys užregistruojami duomenų bazėje.
 • Narys privalo pradėti naudotis Sporto klubo paslaugomis (aktyvuoti kodą) ne vėliau kaip per 7 (septynias) kalendorines dienas po apmokėjimo, jeigu atitinkama sutartis nenustato kitokio Abonemento aktyvavimo termino. Nariui per šiame Taisyklių papunktyje arba atitinkamoje sutartyje nustatytą terminą nepradėjus naudotis Sporto klubo paslaugomis, kodas yra aktyvuojamas automatiškai bei pradedamas skaičiuoti jo galiojimo terminas, atitinkantis Abonemento rūšį.

 

 • ALFA STEPS abonementų perrašymas, keitimas ir pinigų grąžinimas
 • Nariai, norintys perrašyti Abonementą, Abonento suteikiamą apsilankymą (-us) ar vienkartinį apsilankymo bilietą kitam asmeniui, tai gali padaryti pateikę laisvos formos prašymą el.paštu info@alfasteps.com. Sporto minučių perrašymas galimas tik kitam Nariui, kuris yra pasinaudojęs Pradžios paslaugomis ir yra gavęs Sporto klubo darbuotojų leidimą lankyti grupinius treniruotes. Ši sąlyga negalioja, jeigu ketinama perrašyti vienkartinį apsilankymo bilietą Pradžios paslaugoms.
 • Nariai, norintys pakeisti įsigyto Abonemento rūšį, turi pateikti laisvos formos rašytinį prašymą dėl Abonemento pakeitimo Sporto klubo el.paštu info@alfasteps.com.
 • Jeigu ko kita nenumato Sporto klubo narystės sutartis, Nariams įsigijusiems Abonementus sumokėti pinigai nėra grąžinami, išskyrus atvejus, kai Narys dėl Sporto klubo kaltės negalėjo naudotis Sporto klubo paslaugomis ir kitais teisės aktų nustatytais atvejais. Nesutikdami su šia sąlyga, Nariai gali teikti laisvos formos prašymą el.paštu info@alfasteps.com, paaiškindami, kodėl nori susigrąžinti sumokėtus pinigus.
 • Visi ginčai su Nariais sprendžiami derybų keliu. Ginčai dėl sutarties netinkamo vykdymo ar nevykdymo ne teisme nagrinėjami Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo nustatyta tvarka Valstybinėje vartotojų teisių apsaugos tarnyboje, adresu Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. (8 5) 262 67 51, faks. (8 5) 279 1466, interneto svetainė www.vvtat.lt. Elektroniniu būdu prašymą galite pateikti per EGS platformą http://ec.europa.eu/odr/.
 • Nariai (fiziniai asmenys), už kurių Abonementus sumokėjo jų darbdaviai (įmonės), neturi teisės patys reikalauti nutraukti Abonemento galiojimo ir už jį sumokėtų įmokų grąžinimo.

 

 • ALFA STEPS darbo laikas
 • Sporto klubo darbo laikas yra nurodomas internetinėje svetainėje http://alfasteps.com/ taip pat ši informacija skelbiama prie Sporto klubo įėjimo durų. Dėl verslo organizavimo pasikeitimų ar kitų svarbių priežasčių, Sporto klubas turi teisę keisti Sporto klubo darbo laiką, iš anksto, ne vėliau kaip prieš 3 (tris) kalendorines dienas, iškabindamas atitinkamus skelbimus matomoje vietoje bei internetinėje svetainėje http://alfasteps.com/. Sporto klubas gali būti uždarytas iki 48 val. dėl atliekamų profilaktikos darbų. Apie profilaktikos darbus informuojame šiame punkte nustatytu būdu ir terminais. Tokiomis dienomis Nariams paslaugos nebus suteikiamos, apie tai bus informuojama iš anksto.
 • Sporto klube užsiėmimai yra teikiami pagal numatytą tvarkaraštį, kuris yra nurodomas internetinėje svetainėje http://alfasteps.com/ Sporto klubo paslaugos gali būti teikiamos ir kitose patalpose, kuriose pagal teisės aktų reikalavimus galima teikti sporto, sveikatingumo ir/ar sveikatos priežiūros paslaugos. Apie Sporto klubo paslaugų teikimą kitose patalpos Nariai informuojami internetinėje svetainėje http://alfasteps.com/, Sporto klubo administracijoje ir/ar individualiai patvariąja laikmena.
 • Pavėlavus ilgiau nei 10 min. į užsiėmimą, treneriai turi teisę neįleisti Nario į vykstantį užsiėmimą.

 

 • ALFA STEPS Narių sveikatos būklė
 • Prieš pradedant lankyti treniruotes Sporto klube, privaloma pasitikrinti sveikatos būklę. Norint sportuoti grupinėse treniruotėse reikia pasinaudoti Pradžios paslaugomis ir susipažinti su sudaryta programa individualios treniruotes metu. Visa atsakomybė dėl Nario sveikatos sutrikimų, nelaimingų atsitikimų, atsiradusių lankantis Sporto klube, tenka Nariui. Sporto klubas neatsako ir neatlygina Nariui dėl jo sveikatai ir gyvybei padarytos turtinės bei neturtinės žalos, išskyrus tuos atvejus, kai žala atsirado dėl Sporto klubo kaltės.
 • Paslaugos neteikiamos asmenims, turintiems sveikatos sutrikimų, kurie gali kelti pavojų paties asmens ar kitų Narių sveikatai ir/ar gyvybei, saugumui, taip pat higieninei būklei, todėl Sporto klubas, gavęs tokios informacijos, pasilieka sau teisę tokių Narių į Sporto klubą ar atskirą jo zoną neįleisti.
 • Nariai, turintys sveikatos sutrikimų, kurie gali kelti pavojų patiems Nariams ar kitų Narių sveikatai ir/arba gyvybei, privalo apie šiuos sutrikimus informuoti Sporto klubą, prieš pradedant naudotis Sporto klubo paslaugomis. Tuo atveju, jeigu Narys nežino ar turimi sveikatos sutrikimai Sporto klubo paslaugų teikimo metu gali kelti pavojų patiems Nariams ar kitų Narių sveikatai ir/arba gyvybei, preziumuojama, kad tokie sutrikimai gali kelti pavojų ir apie juos privaloma informuoti.
 • Kilus įtarimų dėl netinkamos sporto užsiėmimams Nario sveikatos būklės, Sporto klubo darbuotojui paprašius, Narys privalo nutraukti treniruotę ir pasikonsultuoti su gydytoju bei pateikti sportuoti leidžiančią sveikatos pažymą.

 

 • ALFA STEPS Nariai privalo:
 • dėvėti tik sportui skirtus drabužius;
 • netrukdyti kitiems Sporto klubo nariams naudotis teikiamomis Sporto klubo paslaugomis. Nariai, pastebėję kitų Narių netinkamą elgesį, kuris trukdo naudotis paslaugomis kitiems Nariams arba gali grėsti kitų Narių saugumui ar sveikatai, turi pranešti apie tai Sporto klubo administracijai (esminė sąlyga);
 • susipažinti su esančios įrangos naudojimosi taisyklėmis ir būdais, bei naudoti Sporto klubo inventorių bei įrangą tik pagal tiesioginę jų paskirtį. Esant bet kokiems klausimams dėl įrangos bei inventoriaus naudojimosi ar paskirties, kreiptis į Sporto klubo darbuotojus dėl informacijos suteikimo;
 • atsakingai ir rūpestingai naudotis Sporto klubo teikiamomis paslaugomis, turtu ir inventoriumi, imtis visų įmanomų priemonių, kad besinaudodamas Sporto klubo paslaugomis nepadarytų žalos sau, Sporto klubo, savo, kitų Sporto klubo Narių bei darbuotojų sveikatai ir turtui (esminė sąlyga);
 • atlikus pratimą, įrangą palikti švarią ir tvarkingą, inventorių sudėti į numatytą vietą;
 • gaiviuosius gėrimus ir vandenį įsinešti tik nedūžtančiuose induose;
 • nelaimingo atsitikimo atveju, galintys padėti Nariai turi dėti visas pastangas pagalbai suteikti, o įvykio liudininkai suteikti visą reikalingą informaciją aptarnaujančiam personalui bei gydytojams ar teisėsaugos institucijoms;
 • nedelsiant informuoti Sporto klubo darbuotojus apie savo ar kitų Narių sveikatos pablogėjimą ar traumą, patirtą naudojantis Sporto klubo paslaugomis;
 • nedelsiant informuoti Sporto klubo darbuotojus apie pastebėtus įrangos gedimus, nesinaudoti laikinai sugedusia įranga;
 • atlyginti Sporto klubo materialinę žalą (dėl sugadintos įrangos, inventoriaus ar pan.), patirtą dėl Nario kaltės ar su juo atvykusių nepilnamečių kaltės pagal Sporto klubo pateiktą nuostolių įvertinimo aktą. Narys privalo atlyginti Sporto klubui padarytą žalą ne vėliau kaip per 3 (tris) kalendorines dienas nuo nuostolių įvertinimo akto pateikimo už žalos padarymą atsakingam Nariui pateikimo dienos, išskyrus atvejus jeigu Sporto klubo administracijos sutikimu su Nariu buvo nustatytas kitoks žalos atlyginimo terminas;
 • lankytis tik Nariams skirtose patalpose;
 • laikytis kitų šių Taisyklių nuostatų.

 

 

 • ALFA STEPS Nariams draudžiama:
 • vesti individualias treniruotes nesudarius sutarties su Sporto klubu;
 • būti neblaiviu ar apsvaigusiu nuo psichiką veikiančių medžiagų;
 • fotografuoti ar filmuoti be Sporto klubo administracijos raštiško leidimo;
 • įsinešti ir vartoti alkoholinius gėrimus, maistą, rūkyti;
 • naudoti plaukų džiovintuvus ne galvos, o aprangos detalių (šlepečių) džiovinimui;
 • atlikti odos šveitimo, plaukų šalinimo, plaukų dažymo ir kitas asmenines estetines higienines procedūras;
 • užsiėmimuose dėvėti šioms patalpoms neskirtą arba nešvarią bei netvarkingą avalynę ir aprangą, Lankytojai, pažeidę šiuos reikalavimus, į užsiėmimų salę gali būti neįleidžiami;
 • teikti trenerio paslaugą.

 

 • Atsakomybė už asmeninius daiktus
 • Asmeninius daiktus Nariai palieka rakinamose spintelėse persirengimo kambariuose. Sporto klubas neatsako už Narių asmeninių daiktų dingimą, praradimą ar sugadinimą. Nariams rekomenduojama į Sporto klubą nesinešti brangių ir vertingų daiktų. Apie paliktus daiktus Nariai informuojami (jeigu įmanoma identifikuoti Narį).
 • Nariai privalo išeidami iš Sporto klubo palikti atrakintą spintelę, saugoti raktus nuo persirengimo spintelės, kuriuos privalo grąžinti prieš išeidami iš Sporto klubo. Vienkartinis mokestis už pamestą/sugadintą raktą – 15 €. Neatsiskaičius už pamestus/sugadintus daiktus, Nario Abonementas stabdomas (apribojamas paslaugų teikimas) iki galutinio atsiskaitymo už pamestus/sugadintus daiktus.

 

 • Atsakomybė už Taisyklių pažeidimą
 • Sporto klubas turi teisę atsisakyti teikti paslaugas ar apriboti jų teikimą asmenims, pakartotinai pažeidusiems šias Taisykles (kai apie Taisyklių pažeidimą buvo įspėti ir paprašyti pažeidimus pašalinti), taip pat asmenims, kurių elgesys kelia grėsmę Sporto klubo ir kitų asmenų turtui, aplinkinių žmonių saugumui ar tyčinis elgesys, trukdantis asmenims sportuoti ar Sporto klubo personalui dirbti. Sporto klubo atsakingi darbuotojai turi teisę pareikalauti Narių, pažeidusių šias Taisykles, nutraukti naudojimąsi Sporto klubo teikiamomis paslaugomis bei palikti Sporto klubo patalpas. Pinigai Nariui už šį apsilankymą negrąžinami.
 • Nariams, padariusiems esminį Sutarties pažeidimą (žr. Sutarties 5.5.1 p.) ar pažeidus esmines Taisyklių sąlygas (žr. 2.5.2 p. ir 2.5.5 p.), taip pat tais atvejais, kai Narys ne vieną kartą apsilanko Sporto klube neblaivus ir neklauso teisėtų atsakingų Sporto klubo darbuotojų nurodymų, Sporto klubas turi teisę nutraukti Nario Abonemento galiojimą, o pažeidusio Sutartį ar Taisykles Nario neįleisti į Sporto klubą. Šiuo atveju Nariui grąžinama už Abonementą sumokėtos įmokos dalis, proporcinga laikotarpiui, likusiam iki Abonemento galiojimo pabaigos, atskaičius Sporto klubo patirtus tiesioginius pagrįstus nuostolius dėl Taisyklių nesilaikymo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA

 

 • Sveikatos priežiūros paslaugų teikimas
 • Sporto klubas be sporto paslaugų taip pat teikia sveikatinimo ir asmens sveikatos priežiūros paslaugas („Sveikatos priežiūros paslaugos“) sportuojantiems asmenims ir sportininkams.
 • Šiame skyriuje nustatyta Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tvarka („SP tvarka“) be bendrųjų Įstaigos darbuotojų (atstovų), administracijos ir pacientų tarpusavio santykių principų ir elgesio normų, reglamentuoja:
 • Sveikatos priežiūros paslaugas teikiantį personalą, jo teises ir pareigas;
 • pacientų kreipimosi į Įstaigą tvarką;
 • pacientų ir kitų su Įstaiga susijusių asmenų teises ir pareigas;
 • ginčų ir konfliktų tarp Įstaigos ir pacientų bei kitų asmenų sprendimo tvarką;
 • informacijos pacientui ir jo artimiesiems apie jo sveikatos būklę teikimo tvarką;
 • ambulatorinių kortelių ir kitų medicininių dokumentų nuorašų darymo, išdavimo pacientui ar kitiems fiziniams ar juridiniams asmenims tvarką;
 • Įstaigos darbo laiką;
 • darbų saugą reglamentuojančių įstatymų, kitų teisės aktų ir norminių dokumentų nuostatas.
 • SP tvarkos nuostatos taikomos tiek, kiek šių teisinių santykių nereglamentuoja kiti Lietuvos Respublikos teisės aktai. Jeigu SP tvarka nereglamentuoja tam tikrų su Sveikatos priežiūros paslaugų teikimu susijųsių santykių tarp Įstaigos darbuotojų (atstovų), administracijos ir pacientų, tokiems santykiams taikomos Taisyklių I-II skyriaus nuostatos.
 • SP tvarkoje vartojamos sąvokos:
 • Pacientas – Narys, kuris naudojasi Sveikatos priežiūros paslaugomis, nepaisant to ar jis sveikas, ar ligonis;
 • Nepilnametis pacientas – pacientas iki 16 metų;
 • Paciento atstovas – atstovas pagal įstatymą (tėvai, įtėviai, globėjai, rūpintojai) ar atstovas pagal pavedimą. Atstovą pagal pavedimą pasirenka Pacientas (pavedimas įforminamas LR įstatymų nustatyta tvarka);
 • SP darbuotojas – Įstaigos darbuotojas (atstovas), teikiantis Sveikatos priežiūros paslaugas, nepriklausomai nuo teisinių santykių su Įstaiga.
 • Su SP tvarka pasirašytinai supažindinami Įstaigos darbuotojai (atstovai) ir Pacientai prieš Sveikatos priežiūros paslaugų teikimą. SP tvarka taip pat paskelbiama internetiniame Įstaigos puslapyje ir iškabinama Įstaigos skelbimų lentoje arba padedama Pacientams (Nariams) prieinamoje vietoje, kad su SP tvarka galėtų susipažinti visi Įstaigos lankytojai ir Pacientai (Nariai).
 • SP tvarkos reikalavimai yra privalomi visiems Įstaigos darbuotojams, Įstaigos pacientams ir Nariams. Klausimus ir ginčus, susijusius su SP tvarkos pažeidimu sprendžia Įstaigos direktorius.
 • SP tvarka parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro išleistais teisės aktais ir kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais.

 

 • Sveikatos priežiūros paslaugas teikiantis personalas
 • Įstaigos direktorius reikalauja, kad SP darbuotojas prieš šių Sveikatos priežiūros paslaugų teikimą pateiktų, teisės aktuose numatytus būtinus dokumentus (asmens tapatybės dokumentą, išsimokslinimą arba profesinį pasirengimą, sveikatos būklę liudijantį dokumentą ir kt.).
 • SP darbuotojai pasirašytinai supažindinami su Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo sąlygomis, Taisyklėmis ir SP tvarka, kitais jų darbą (Sveikatos priežiūros paslaugų teikimą) reglamentuojančiais vidaus teisės aktais.
 • SP darbuotojai, kuriems tai privalu pagal norminius aktus, turi pasitikrinti sveikatą, išklausyti įvadinį instruktavimą, kitus būtinus instruktavimus, susipažinti su Įstaigos vidaus teisės aktais, pareiginiais nuostatais, kvalifikaciniais reikalavimais, darbų saugos ir sveikatos ir (ar) gaisrinės saugos instrukcijomis bei taisyklėmis.
 • Įstaigos direktorius neturi teisės priimti Sveikatos priežiūros paslaugoms teikti asmenų, neturinčių specialaus išsimokslinimo, licencijos Sveikatos priežiūros paslaugoms teikti (medicininei veiklai) (jei ji reikalinga), taip pat asmenų, kurių sveikatos būklė netinka darbui asmens sveikatos priežiūros įstaigoje.
 • SP darbuotojų atestavimas atliekamas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka.

 

 • SP darbuotojų pareigos ir elgesio normos
 • SP darbuotojai ir Pacientai savo santykius privalo grįsti geranoriškumo, savitarpio supratimo ir tolerancijos principais, palaikyti tarpusavyje dalykiškus santykius.
 • SP darbuotojai, be kitų Įstaigoje taikomų vidaus teisės aktuose nustatytų pareigų, privalo:
 • suteikti medicinos pagalbą Pacientams;
 • padėti Pacientams išsaugoti sveikatą ir funkcines galimybes;
 • mokyti ir patarti Pacientams, kaip saugoti sveikatą;
 • padėti Pacientams suprasti ir įvertinti savo fizinius duomenis (galimybes);
 • stengtis kaip įmanoma padėti Pacientams;
 • nesuteikti Pacientams papildomo skausmo;
 • neįžeisti Pacientų orumo, gerbti individualiąsias vertybes ir įpročius;
 • užtikrinti Pacientams saugumo jausmą;
 • laikyti Pacientų asmeninę informaciją paslaptyje, neskleisti žinių apie Paciento ligą, jo būklę, diagnozę, (išskyrus įstatymuose numatytus atvejus), neaptarinėti Paciento būklės, girdint pašaliniams asmenims;
 • neteikti pirmumo kai kuriems Pacientams dėl subjektyvių priežasčių.

 

 • Pacientų bei kitų asmenų kreipimosi į Įstaigą tvarka
 • Pacientai į Įstaigą kreipiasi laisvu savo apsisprendimu. Pacientai priimami be siuntimų.
 • Norėdami gauti informaciją apie Įstaigoje teikiamas Sveikatos priežiūros paslaugas, jų kainas ir galimybes jomis pasinaudoti interesantai (Pacientai, Nariai) gali žodžiu arba raštu kreiptis į Įstaigos administraciją.
 • Pacientai gali kreiptis dėl konsultacijų, profilaktinių, diagnostinių ir gydymo procedūrų, kurias teikti Įstaigą įgalioja išduota Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos asmens sveikatos priežiūros licencija.
 • Besikreipiantys asmenys gali atsinešti savo asmens sveikatos istoriją (F Nr. 025 a) arba gydytojo pažymą apie persirgtas ligas ir sveikatos būklę.
 • Jeigu besikreipiantis asmuo kreipiasi ne pagal Įstaigos veiklos sritį arba jei Įstaigos SP darbuotojai nustato, kad šiam asmeniui yra reikalinga sveikatos priežiūra, viršijanti Įstaigos veiklos apimtis ir/arba Įstaigoje dirbančių specialistų kompetenciją, asmeniui paaiškinama kur kreiptis dėl sveikatos problemų sprendimo.
 • Kiekvienam į SP darbuotoją besikreipiančiam asmeniui yra užvedama paciento ambulatorinė kortelė (F Nr. 025a), apie jo kreipimąsi pažymima kompiuterinės laikmenos pacientų registracijos žurnale.
 • Už Sveikatos priežiūros paslaugas, kurios suteikiamos Įstaigoje, apmoka patys Pacientai.

 

 • Valstybės laiduojamų (nemokamų) ir mokamų paslaugų teikimo tvarka
  • Valstybės laiduojamos (nemokamos) asmens sveikatos priežiūros paslaugos (išskyrus būtinosios medicinos pagalbos paslaugas) Įstaigoje nėra teikiamos.

 

 • Būtinoji medicinos pagalba teikiama kiekvienam besikreipiančiam į Įstaigą, nepriklausomai nuo jo gyvenamosios vietos ir socialinių garantijų. Būtinosios medicinos pagalbos tvarką bei mastą reglamentuoja Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. V-208 patvirtinta “Būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo tvarka bei mastas”.
 • Už visas Įstaigoje teikiamas mokamas paslaugas Pacientas sumoka Įstaigos registratūroje esančioje kasoje Įstaigos darbo laiku. Pacientas turi teisę mokėti pavedimu tik jei tokį pageidavimą suderina su įmonės administracija.

 

 • Pacientų teisės ir pareigos
  • Pacientų teisės:
   • Kiekvienam Pacientui turi būti suteikta kokybiška sveikatos priežiūra;
   • Visi Pacientai turi lygias teises į sveikatos priežiūrą Įstaigoje nepriklausomai nuo jų lyties, amžiaus, rasės, pilietybės, tautybės, kalbos, socialinės pad
   • ėties, tikėjimo, seksualinės orientacijos, neįgalumo ar kokių nors kitų įstatymais nepagrįstų aplinkybių;
   • Kiekvienas Pacientas turi teisę į savo garbės ir orumo nežeminančias sąlygas ir Įstaigos personalo pagarbų elgesį;
   • Kiekviena intervencija į Paciento sveikatą, įskaitant tyrimus, turi būti atliekama laikantis atitinkamų profesinių pareigų ir standartų;
   • Pacientas turi teisę gauti informaciją apie Įstaigoje teikiamas Sveikatos priežiūros paslaugas, jų kainas bei galimybes jomis pasinaudoti;
   • Pacientas supažindinamas su Įstaigos SP tvarkoje nustatytomis Paciento teisėmis ir pareigomis;
   • Pacientas supažindinamas su jį aptarnaujančiu gydytoju pasakant jo vardą, pavardę, pareigas ir kvalifikaciją;
   • Pacientai gydomi arba jiems teikiama kita sveikatos priežiūra tik kai yra gautas tinkamas jų sutikimas. Nepilnamečiai pacientai gydomi, kai yra jų atstovų tinkamas sutikimas;
   • Pacientas turi teisę sužinoti kito specialisto nuomonę apie savo sveikatos būklę ir siūlomą gydymą;
   • Pacientas turi teisę į informaciją apie savo sveikatos būklę, ligos diagnozę, medicininio tyrimo duomenis, gydymo metodus ir gydymo prognozę. Informuodamas apie gydymą gydytojas turi paaiškinti Pacientui gydymo eigą, galimus gydymo rezultatus, galimus alternatyvius gydymo metodus ir kitas aplinkybes, kurios gali turėti įtakos Paciento apsisprendimui sutikti arba ne su siūlomu gydymu, taip pat pasekmes atsisakius gydymo. Informacija Pacientui turi būti pateikta atsižvelgiant į jo amžių ir sveikatos būklę, jam suprantama forma, paaiškinant specialius terminus;
   • Kai laikantis sveikatos priežiūros normų Įstaigoje yra galimybė rinktis diagnostikos ir gydymo metodikas, Pacientas supažindinamas su šių metodikų ypatybėmis ir jam suteikiama pasirinkimo galimybė;
   • Pacientų privatus gyvenimas yra neliečiamas. Informacija apie Pacientų gyvenimo faktus gali būti renkama Pacientų sutikimu ir tik tuo atveju, jei tai yra būtina diagnozuoti ligą, gydyti;
   • Paciento pageidavimu turi būti pateikta Paciento sveikatos stebėjimo, ambulatorinė kortelė ar kiti paciento medicinos dokumentai, išskyrus atvejus, kai tai iš esmės gali pakenkti Paciento sveikatai ar sukelti pavojų jo gyvybei. Tokiais atvejais apie informacijos teikimo ribojimus SP darbuotojas pažymi ligos istorijoje;
   • Pateikus asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, Pacientui pageidaujant raštu ar žodžiu, Paciento lėšomis Įstaiga padaro ir išduoda medicinos dokumentų kopijas (F Nr.025/a ar kt) taip pat išduoda diagnozės ir gydymo aprašymus. Ši teisė gali būti ribojama tik Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka;
   • Medicininių dokumentų kopijos Pacientui padaromos per 3 darbo dienas nuo Paciento kreipimosi žodžiu ar raštu į Įstaigą dienos;
   • Diagnozės ir gydymo aprašymo paslauga suteikiama per 10 darbo dienų;
   • Jei įstaiga neturi prašomos rašytinės informacijos (neturi medicinos dokumentų apie pacientą ir jam suteiktas paslaugas), ji apie tai informuoja pareiškėją raštu ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo pateikti informaciją gavimo dienos;
   • SP darbuotojas pagal savo kompetenciją privalo paaiškinti Pacientui įrašų medicinos dokumentuose prasmę. Jeigu Paciento reikalavimas yra pagrįstas, sveikatos priežiūros specialistas per 15 darbo dienų privalo ištaisyti, užbaigti, panaikinti ir (ar) pakeisti netikslius, neišsamius, dviprasmiškus duomenis arba duomenis, nesusijusius su diagnoze, gydymu ar kt. Iškilusį ginčą tarp SP darbuotojo ir Paciento sprendžia Įstaigos direktorius.

 

 • Paciento sutikimas:
 • Pacientui nuo 16 metų Sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos tik kai yra jo ir jo atstovų sutikimas;
 • Nepilnamečiam pacientui iki 16 metų sveikatos priežiūra teikiama tik su jo atstovų sutikimu;
 • Laikoma, kad savanoriškai į Įstaigą atvykęs Pacientas yra informuotas (susipažinęs su SP tvarka) ir sutinka, kad SP darbuotojas jį apžiūrėtų, įvertintų jo sveikatos būklę, paskirtų ir atliktų būtinas tyrimų ir gydymo procedūras, jeigu yra raštu patvirtinęs susipažinimą su šia SP tvarka.
  • Paciento privataus gyvenimo neliečiamumas:
 • Pacientų privatus gyvenimas yra neliečiamas. Informacija apie Pacientų gyvenimo faktus gali būti renkama Pacientų sutikimu ir tik tuo atveju, jei tai yra būtina diagnozuoti ligą, gydyti;
 • Duomenys apie Paciento kreipimąsi į Įstaigą, jo sveikatos būklę, jam taikytas diagnostikos, gydymo bei slaugos priemones įrašomi į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos nustatytos formos ir rūšių pacientų medicinos dokumentus. Nustatant šių dokumentų formą, turinį ir naudojimo tvarką, turi būti užtikrinama Paciento privataus gyvenimo apsauga;
 • Užtikrinant Paciento teisę į privataus gyvenimo neliečiamumą, turi būti vadovaujamasi nuostata, kad Paciento interesai ir gerovė yra svarbesni už visuomenės interesus. Šios nuostatos taikymas gali būti ribojamas įstatymų nustatytais atvejais, kai tai būtina visuomenės saugumo, nusikalstamumo prevencijos, visuomenės sveikatos arba kitų žmonių teisių ir laisvių apsaugai.
  • Pacientų pareigos:
 • Pacientas privalo bendradarbiauti su Įstaiga ir SP darbuotojais, sąžiningai naudotis savo teisėmis;
 • laikytis viešosios tvarkos: netrukdyti SP darbuotojams vykdyti savo pareigų, netriukšmauti, negadinti Įstaigos turto ir t.t;
 • Pacientas privalo turėti su savimi reikiamus dokumentus;
 • atvykti į priėmimą pas SP darbuotoją blaiviam, neapsvaigusiam nuo toksinių ir narkotinių medžiagų;
 • Pacientas privalo pagarbiai ir deramai elgtis su visu Įstaigos personalu, SP darbuotojais ir kitais Pacientais;
 • pasirašytinai susipažinti su jam pateikta SP tvarka, kitais Įstaigos nustatytais dokumentais ir vykdyti juose nurodytas pareigas;
 • atvirai ir smulkiai papasakoti SP darbuotojui apie savo negalavimus, persirgtas ligas, vartojamus ir vartotus vaistus, genetinį paveldimumą, sportinę veiklą;
 • bendradarbiauti su SP darbuotoju, vykdyti jo paskyrimus ir rekomendacijas ir elgtis taip, kad netinkami veiksmai neužtęstų ligos ar negalavimų. Informuoti SP darbuotojus apie nukrypimus nuo paskyrimų ar nustatyto režimo;
 • rūpintis savo sveikata;
 • Pacientui, kuris pažeidžia savo pareigas, tuo sukeldamas grėsmę savo ir kitų Pacientų sveikatai ir gyvybei arba trukdo jiems gauti kokybiškas Sveikatos priežiūros paslaugas, Sveikatos priežiūros paslaugų teikimas gali būti nutrauktas, išskyrus atvejus, jei grėstų pavojus Paciento sveikatai;
 • Pacientas privalo Įstaigos nustatyta tvarka ir terminais apmokėti už suteiktas paslaugas.

 

 • Ginčų ir konfliktų tarp Įstaigos ir Pacientų sprendimo tvarka
 • Tarp Įstaigos ir Paciento iškylantys ginčai ar pretenzijos pirmiausia sprendžiami geranoriškai, derybų būdu, tačiau ne ilgiau kaip 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo Paciento skundo (pretenzijos) gavimo dienos.
 • Manydamas, kad yra pažeistos jo, kaip paciento, teisės, Pacientas (jo atstovas) turi teisę raštu pateikti skundą Įstaigos direktoriui.
 • Įstaigos direktorius pareiškimus, skundus ir pasiūlymus privalo išnagrinėti objektyviai, analizuoti ir apibendrinti juose pareikštas kritines pastabas, šalinti priežastis ir sąlygas, dėl kurių pažeidžiamos Paciento teisės.
 • Nagrinėjami tie skundai, kurie yra Paciento (jo atstovo, pateikus atstovavimą liudijantį dokumentą) pasirašyti, nurodytas jo vardas ir pavardė, faktinė gyvenamoji vieta ir duomenys ryšiui palaikyti, išdėstyta skundo esmė.
 • Pacientas turi teisę pareikšti skundą per vienerius metus, kai sužino, kad jo teisės buvo pažeistos, bet ne vėliau kaip per trejus metus nuo teisių pažeidimo dienos.
 • Įstaiga Paciento skundą privalo išnagrinėti ir raštu pranešti Pacientui nagrinėjimo rezultatus ne vėliau kaip per 20 darbo dienų.
 • Neišsprendus ginčo aukščiau nustatyta tvarka (derybų būdu), ginčas ar pretenzijos sprendžiamos mediacijos būdu (savanoriškasis šalių taikinimas). Mediacijos būdu ginčo neišsprendus per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų ginčas ar pretenzijos galutinai išsprendžiamos Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka. Neišsprendus ginčo mediacijos būdu, Pacientas (jo atstovas) gali kreiptis į teismą arba į valstybės institucijas, kurios pagal Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymą kontroliuoja sveikatos priežiūros paslaugų teikėjus.
 • Žalos atlyginimo sąlygas ir tvarką nustato LR civilinis kodeksas, Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas, Draudimo įstatymas, LR sveikatos apsaugos ministerijos patvirtinti teisės aktai bei kiti teisės aktai.

 

 • Informacijos Pacientui ir jo artimiesiems apie jo sveikatos būklę teikimo tvarka
 • Visa informacija apie Paciento sveikatos būklę, diagnozę, prognozes ir gydymą, taip pat visa kita asmeninio pobūdžio informacija apie Pacientą yra konfidenciali.
 • Konfidenciali informacija gali būti suteikiama kitiems asmenims tik turint rašytinį Paciento sutikimą, kuriame yra nurodytas tokios informacijos suteikimo pagrindas ir naudojimo tikslai, išskyrus atvejus, kai Pacientas medicinos dokumentuose yra pasirašytinai nurodęs, koks konkretus asmuo turi teisę gauti tokią informaciją, taip pat tokios informacijos teikimo mastą ir terminus. Pacientas turi teisę nurodyti asmenis, kuriems konfidenciali informacija negali būti teikiama.
 • Kai Pacientas laikomas negalinčiu protingai vertinti savo interesų ir nėra jo sutikimo, konfidenciali informacija gali būti suteikiama Paciento atstovui, sutuoktiniui (partneriui), tėvams (įtėviams) ar pilnamečiams vaikams tiek, kiek tai būtina Paciento interesams apsaugoti.
 • Sutikimas nėra būtinas, kai informacija teikiama asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems konsultuojant ir gydant Pacientus, tai pat institucijoms, kurioms Lietuvos Respublikos įstatymai suteikia teisę kontroliuoti sveikatos priežiūros veiklą.
 • Reikalavimai dėl informacijos konfidencialumo netaikomi kai susipažinti su informacija kreipiasi teismas ar kitos valstybinės institucijos, kurioms teisę susipažinti su konfidencialia informacija suteikia Lietuvos Respublikos įstatymai. Visais atvejais konfidencialios informacijos suteikimas turi atitikti protingumo, sąžiningumo ir Paciento teisių apsaugos ir interesų prioriteto principus.
 • Informaciją apie sveikatos būklę nustatyta tvarka teikia konsultuojantis arba gydantis gydytojas.
 • Už neteisėtą konfidencialios informacijos apie Pacientą rinkimą ir naudojimą atsakoma teisės aktų nustatyta tvarka.
 • Informacija Pacientui (jo atstovui) apie jo sveikatos būklę medicininių tyrimų duomenis, gydymo metodus teikiama suprantama forma paaiškinant specialius medicinos terminus.

 

 • Įstaigos darbo ir poilsio laikas

Įstaigos darbo ir poilsio laikas nurodytas Taisyklių 2.3 papunktyje.

 

 • Darbų saugą reglamentuojančių įstatymų, kitų teisės aktų ir norminių dokumentų nuostatos
 • Už saugaus darbo Įstaigoje užtikrinimą atsakingas Įstaigos direktorius.
 • Už saugos normatyvinių dokumentų laikymąsi atsakingi įgalioti Įstaigos darbuotojai.
 • Darbų saugai užtikrinti Įstaigoje vadovaujamasi Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu ir visais kitais su darbų sauga ir darbuotojų sveikata susijusiais įstatymais, darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijomis.

 

 • Paciento turimų dirbinių iš brangiųjų metalų, brangių protezų ir pinigų registravimo ir saugojimo tvarka
  • Įstaiga nepriima saugoti paciento brangių daiktų ir pinigų.
  • Pacientui rekomenduojama į Įstaigą nesinešti brangių ir vertingų daiktų, o juos atsinešus – prisiimti visišką atsakomybę už juos.

 

 • Pacientų lankymo, išrašymo ir perkėlimo į kitas asmnes sveikatos priežiūros įstaigas tvarka
  • Pacientams teikiamos tik ambulatorinės sveikatos priežiūros paslaugos, todėl pacientų lankymo, išrašymo, perkėlimo į kitas asmens sveikatos priežiūros įstaigas tvarka nėra reglamentuojama.

 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 • Taisyklės įsigalioja nuo jų patvirtinimo Įstaigos direktoriaus įsakymu dienos. Taisyklės skelbiamos interneto svetainėje http://alfasteps.com/.
 • Taisyklės keičiamos Įstaigos direktoriaus įsakymu, esant verslo organizavimo pasikeitimams ar kitoms objektyvioms pirežastims. Apie Taisyklių pasikeitimus, galinčius turėti įtakos sutartinių įsipareigojimų vykdymui, Nariai (Paciantai) informuojami internetinėje svetainėje http://alfasteps.com/, Sporto klubo administracijoje ir/ar individualiai patvariąja laikmena prieš 30 dienų iki Taisyklių pasikeitimų įsigaliojimo. Nariai, nessutikdami su Taisyklių pakeitimais, turi teisę nutraukti Sutartį, praporcingai atsiskaitydami už suteiktas Paslaugas.
 • Visi ginčai su Nariais sprendžiami derybų keliu. Ginčai dėl sutarties netinkamo vykdymo ar nevykdymo ne teisme nagrinėjami Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo nustatyta tvarka Valstybinėje vartotojų teisių apsaugos tarnyboje, adresu Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. (8 5) 262 67 51, faks. (8 5) 279 1466, interneto svetainė www.vvtat.lt. Elektroniniu būdu prašymą galite pateikti per EGS platformą http://ec.europa.eu/odr/. Nesutikus su tarnybos sprendimu, ginčas sprendžiamas teisme Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka pagal teisės aktuose nustatytą teismingumą.